سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاسم امینی فر – دانکش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
غلامرضا محسن آبادی – استادیار
محمد حسن بیگلویی – استادیار
حبیب الله سمیع زاده – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منووظر بررسی روابط موجود بین صفت های مؤثر بر عملکرد دانه رقم های دو گروه رسیدگی سویا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمار آزمایشی شامل هفت رقم سویا به نام های ۰۳۳، ۰۳۲ سحر متعلق به گروه رسیدگی ۴ ال. ۱۷، کلارک زان و مادری )متعلق به گروه رسیدگی ۳ بود. در این آزمایکش صفت های تعداد غلاف در ساقه اصلی تعداد غلاف در شاخه فرعی تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف وز هزار دانه وزن بوته وزن دانه در بوته تعداد دانه در بوته درصد روغن درصد پروتئین عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک و شاخ برداشت مورد بررسی قرار گرفت. همأستگی بین صفت ها رگرسیو گام به گام و تجزیه علیت در گروه های رسیدگی به طو ر جداگانه انجام شد. نتایج این آزمایک نشا داد که صفت عملکرد بیولوژیک در گروه رسیدگی IV و صفت های وزن دانه در بوته عملکرد بیولوژیک و وزن بوته در گروه رسیدگی III دارای بیشترین ضریب همبستگی مثیت و معنی دار با عملکرد دانه بودند. نتایج رگرسیو گام به گام نیز نشا داد که این صفت ها بیشترین درصد تغییرات عملکرد را توجیه کردند. سپس صفت های وارد شده به مدل رگرسیونی توسط تجزیه علیت بررسی شد و بر اساس آ در گروه رسیدگی IV صفت عملکرد بیولوژیک r=1/04 و در گروه رسیدگی III صفت وزن دانه در بوته r=0/801 بیشترین اثر مستقیم و میأت را بر روی صفت عملکرد دانه دارا بودند. بنابراین با توجه به نتایج این آزمایک به نور می رسد که این صفت ها در گزینک سویا برای عملکرد از اهمیت بسیاری برخوردار باشند و هر گونه فعالیت های اصلاحی یا زراعی در جهت بهأود این صفت ها می تواند موجب افزایک عملکرد سویا شود.