سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جهانگشای رضائی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران
حمیدرضا ایزدبخش – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران
مرضیه زرین بال – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران

چکیده:

هدف این مقاله تعیین رابطه علّی و معلولی میان شاخصهای عملکردی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن درشرکتهای توزیع برق میباشد. دادههای جمعآوری شده مربوط به شرکتهای توزیع برق در یک دوره سه ساله است. از آنالیز مسیر به عنوان روش تحلیل چند متغیره به منظور تحلیل و بررسی تاثیر شاخصها در روابط بین چهار وجهBSCمورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روابط هریک از وجه هااعتبار سنجی شدهاند. از این تحقیق نتیجهگیری میشود که شرکتهای توزیع برق میتوانند از آنالیز مسیر برای تعیین و مدیریت شاخصهای رهبری سازمان تحت مدیریت خود استفاده کنند. این امر به مدیران کمک میکند که بدانند در چه شاخصهایی پیشرو هستند و در چه شاخصهایی ضعیف عمل کردهاند و نیاز به بازنگری و برنامهریزی برای بهبوداینگونه شاخص ها دارند.