سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کیا خسروی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهره جبارچلوئی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نازنین اعظم پناه – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

امروزه ساخت مدل های عددی جهت بررسی و پیش بینی رفتار سد های خاکی به عنوان ابزاری اثر گذار در اختیار محققین رشته ژئوتکنیک است.یکی از مدل های رفتاری که نتایج آن در خاک های چسبنده مانند آنچه در هسته سد های خاکی به کار می رود شباهت زیادی به واقعیت دارد, مدل رفتاری کم – کلی است.منحنی گسیختگی در مدل رفتاری کم- کلی در فضای سه بعدی تعریف می گردد و محور های اصلی تشکیل دهنده این فضای سه بعدی بعدی p و q وe می باشند که به ترتیب مسیر های تنش و کرنش و تخلخل هستند . ولی به دلیل وجود یک رابطه خطّی بین حجم ویژه u و تخلخل معمولا منحنی گسیختگی مدل رفتاری کم-کلی در فضای p و q وe نمایش داده می شود. دستیابی به شکل صحیح این منحنی در فضای سه بعدی تنها زمانی میسر است که مسئله عدم تقارن در تنش های اعمالی بر خاک در آزمایش سه محوری اعمال شده باشد یعنی در آزمایش مقادیر مستقلّی برای تنش های اعمالی (فرمول در متن اصلی مقاله) در نظر گرفته شود.و در غیر این صورت و در صورت انجام ازمایش سه محوری سیمتریک در محفظه های استوانه ای دستیابی به این شکل صحیح دشوار است و در نهایت پارامتر های به دست آمده از این آزمایشات جهت استفاده در مدل های عددی مناسب نخواهند بود. اما از آنجا که دستیابی به پارامتر های (فرمول در متن اصلی مقاله) بوسیله آزمایشات سه محوری سیمتریک آسان و قابل اطمینان است و با توجه به اینکه اغلب محققین تنهابه این نوع آزمایش سه محوری دسترسی دارند و همچنین با توجه به اینکه در اکثر آنالیز های معکوس سد های خاکی این مشکل وجود دارد که در زمان ساخت سد, در آزمایشات حین ساخت ,مقادیر پارامتر های مربوط به مدل رفتاری کم- کلی در محیط سه بعدیp و q وe تعیین نشده است,لزوم ارائه روابطی جهت تخمین پارامتر های پیچیده مدل رفتاری کم -کلی مانند (فرمول در متن اصلی مقاله) پارامترهای پیش گفته نمایان بود.در این تحقیق با , استفاده از نتایج تعدادی از خاک هائی که در آزمایشگاه های معتبر تحت آزمایش سه محوری مکعبی قرار گرفته و پارامتر های مدل رفتاری کم-کلی در آنها تعیین شده بود به ارائه روابطی برای تخمین این پارامتر ها از پارامتر های در دسترس (فرمول در متن اصلی مقاله) پرداخته شده است تا پس از این استفاده از این مدل رفتاری بی نظیر در ارائه رفتار خاک های ریز دانهء به کار رونده در هسته سد های خاکی ,در مدل های عددی, به آسانی امکان پذیر باشد.