سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشا
عباس همت – استاد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
جلیل رضوی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دان

چکیده:

به منظور طراحی محفظه فشرده ساز یم دستگاه بسته بند استوانه ای برای جمعآوری بقایای به جای مانده پس از برداشت غلات، تعیین رفتار ویسکوالاستیک مواد ضروری می باشد. رد پژوهش حاضر، آزمایش آسایش تنش پس از اعمال کرنش محوری در سه سطح (۰/۳۵ و ۰/۴۵ و ۰/۶۵ درصد طول اولیه) بر چهار نمونه کاه گندم (نرمه، کلش، مخلوط کلش و نرمه و خرمنکوبی شده) درحالت محصور و در سه تکرار انجام گردید. در این آزمایش نمودار لگاریتمی تنش نسبت به زمان ترسیم گردید و مقادیر ضرایب مدل سه المانی ماکسول با استفاده از روش باقیمانده های متوالی برای هر سطح کرنش به دست آمد. رفتار مدل بدست آمده بسیار نزدیک به رفتار نمونه تحت آزمایش بود. نتایج نشان داد اندازه قطعات و سطح کرنش، اثر معنی داری بر ضرایب مدل داشت. با افزایش سطح کرنش، ضرایب الاستیسیته مربوط به المان های مدل ماکسول افزایش یافت. با ترسیم نمودار نرمالیته میانگین تکرارها در سه سطح کرنش، نشان داد رفتار کاهش تنش در دو سطح کرنش ۰/۴۵ و ۰/۶۵ دردص تقریبا یکسان بود.