سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول میرقادری – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
ایمی اقدسی بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

ین مقاله مطالعه ای بر روی اتصالات خمشی با استفاده از ورق میان گذر به ستون قوط ی را برا ی استفاده در قابها ی خمشی فولادی ارائه می دهد .برای دست یابی به رفتار این نوع اتصال از تحل یل اجزا ی محدود مدد گرفته شده است .نتا یج این تحلیل نشان دهنده تشکیل مفصل پلاستیک در تیر ودر فاصله ای دور از بر ستون می باشد .نمودارهای استخراج شده از نتا یج تحلیل نشان دهنده مقاومت ، سختی ومیزان شکل پذیری قابل قبول برای ا ین اتصال پیشنهادی می باشد . یکی از مهمتر ین مزایای ا ین اتصال از لحاظ اجرایی استفاده راحت آن در ستونهای قوطی که کاربرد وسیعی در کشورا یران یافته است،می باشد . استفاده از ورق میانگذر در اتصال ،آنرا از نیاز به ورقهای پیوستگی در داخل ستون که اجرای آنها عاری از مشکل نمی باشد، مصون می کند