سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی نصراله پورشیرانی – کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
فرامرز هرمزی – استادیار دانشگاه سمنان
منصور جهانگیری – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

در مقاله حاضر، خواص رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم ترین خواص رئولوژیکی یک سیال، ویسکوزیته آن می باشد . مدل های مختلفی برای ویسکوزیته نظیر مدل بینگهام پلاستیک، توانی، هرشل بالکلی و یونیفاید برای سیال حفاری گل سنگین مورد مطالعه قرار گرفت. داده های رئولوژیکی تجربی با استفاده از ویسکومتر فن ۳۵ برای سیال حفاری گل سنگین با چگالیpcf140اندازه گیری شد . مقایسه داده های تجربی و نتایج حاصل از مدل های ویسکوزیته نشان داد که مدل هر شل بالکلی و مدل یونیفاید داده های تجربی را بخوبی پیش بینی می نمایند و این نتیجه با یافته های سایر پژوهشگران همخوانی مناسبی دارد.