سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان خلیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
فرشاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه تبریز
حسین رضایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی رفتار خطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه، ماهانه و روزانه رودخانه نازلوچای واقع در غرب دریاچه ارومیه از آزمون BDS استفاده شده است. شرط اساسی در این روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که بدین منظور آزمونهای ADF و KPSS مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که سریهای سالانه جریان رودخانه نازلوچای، رفتار خطی داشته، در حالیکه جهت افزایش دقت مدل سازی و پیشبینی سریهای ماهانه و روزانه جریان، استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است