سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش هاشمی – دانشگاه بوعلی سیناهمدان
علیرضا شوشتری –

چکیده:

دراین مقاله مدل ریاضی سازه توربین بادی محورافقی متشکل ازدوپره و پایه درجهت پیش بینی و بررسی رفتاردینامیکی سازه توربین باد محورافقی بیان شده است دراین مدلسازی به منظور ساده سازی و تبدیل این سیستم بینهایت درجه آزادی به یک سیستم چنددرجه آزادی محدود ازتئوری تیرهای جدارنازک و روش اجزای محدود برمبنای المان های سه گره ای استفاده شده است ازانجایی که اجزای سازنده این سازه پایه و پره ها انعطاف پذیر هستند تئوری فوق الذکر براساس تغییر شکل آنها تشریح گردیده است براین اساس تئوری و روابط حاکم برمساله که درابتدا درمختصات محلی ارایه شده بودند با اعمال چندماتریس انتقال به سیستم مختصات عمومی انتقال یافتند دراین مقاله با استفاده ازروش انرژی و با اعمال تحریکی بصورت جابجایی درنوک پایه و همچنین با درنظر گرفتن اجزای موتور به صورت یک جرم صلب درنوک برج معادله دیفرانسیل حرکت حاکم و همچنین متناظر با آن ماتریسهای جرم و سختی سازه بدست آمدند سپس با استناد به روابط ح اصله و همچنین استفاده ازروش آنالیز مودال درتحلیل دینامیکی سیستم های چنددرجه آزادی برنامه ای درنرم افزار متلب نوشته شد که این برنامه قابلیت بررسی و تحلیل دینامیکی هرگونه توربین بادی محور افقی را با دردست داشتن مشخصه های فیزیکی سازه داراست