سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هیمن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانش
محمدحسین کیانمهر – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
اکبر عرب حسینی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
نبی اله کشوری سارانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس ابوریحان،

چکیده:

محتوای رطوبت کمپوست مهمترین عامل فیزیکی برای هر نوع ماشین تولید پلت است که بیشترین اثر را روی مقاومت و سرعت عمل پلت سازی می گذارد. همچنین با توجه به اهمیت نفوذ و پخش یکنواخت رطوبت در بین ذرات کمپوست، در زمستان ۸۹ در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران یک دستگاه میکسر-ورزدهنده، طراحی و ساخته شد و کود کمپوست پس از ورزدادن, توسط دستگاه اکسترودر تک پیچ در سطوح مختلف محتوی رطوبت پلت گردید، در نهایت تأثیر رطوبت کمپوست در هنگام تولید پلت بر روی خصوصیات پلت های بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای رطوبت کمپوست و سرعت چرخش مارپیچ اکسترودر و همچنین اثر متقابل آنها، تأثیر معنی داری بر روی دوام پلت ها دارند، به طوری که افزایش محتوای رطوبت از ۳۵% به ۴۵% باعث افزایش معنی دار دوام از ۸۶/۳۵% به ۲۹/۷۸% شد. همچنین نتایج نشان داد که در کلیه سرعت های مارپیچ اکسترودر, میزان دوام پلت ها با افزایش رطوبت از ۳۵% به ۴۵% به طور معنی داری افزایش یافت