سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هیمن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین کیانمهر – دانشیار دانشگاه تهران
اکبر عرب حسینی – دانشیار دانشگاه تهران
نبی اله کشوری – مدرس دانشگاه آزادمرودشت

چکیده:

متراکم سازی و تهیه پلت یکی از راه های موثر جهت استفاده بهینه کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش صرفه اقتصادی دراستفاده از کودهای دامی است برای تهیه پلت هایی با شرایط مناسب آگاهی از خواص فیزیکی و رئولوژیکی کوددامی ضروری میباشد محتوای رطوبت کود مهمترین عامل فیزیکی برای هر نوع ماشین تولید پلت است لذا دراین تحقیق دستگاهی متشکل از یک سیستم همزن از نوع ریبون و یک قسمت ورزدهنده طراحی و ساخته شد تا ضمن فراوری مواد جهت متراکم سازی با اکسترود کمترین رطوبت ممکن جهت تولید پلت را قابل حصول نماید همچنین جهت تعیین رطوبت بهینه آزمایش دوام برروی پلت های تولیدی با سطوح رطوبتی ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ درصد در سرعتهای ۲۵۰ ۰ ۲۰۰۱۵۰۱۰۰ دوردردقیقه چرخش مارپیچ اکسترودر انجام گرفت نتایج نشان داد که پارامترهای رطوبت کود و سرعت چرخش مارپیچ و همچنین اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری برروی دوام پلت ها دارند بطوریکه افزایش محتوای رطوبت از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد باعث افزایش معنی دار دوام از ۳۷/۶۳% به ۷۹/۳۱ درصد شد همچنین درکلیه سرعتهای مارپیچ اکسترودر میزان دوام پلت ها با افزایش رطوبت از ۳۵ به ۴۵ درصد به طور معنی داری افزایش یافت .