سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز علی اکبر دوست – دانشکده ی زمین شناسی، دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دانشکده ی زمین شناسی، دانشگاه تهران
علی چهرازی – شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

در این مطالعه بر ای تعیین رخساره های مخز نی از سه روش متفاوت استفاده شده است . در روش اول از منحنی های تزریق جیوه برای طبقه بندی سنگ مخزن استفاده شده است . منحنی ه ای تزریق جیوه ابزار قدرتمندی برای تفکیک سنگ ه ای مخزنی بر اساس کیفیت و ویژگی های هندسه ی تخلخل آن ها هستند. وابستگی خصوصیات دینامیک مخزن به ویژگی های شبکه ی تخلخل و گلوگاه ها دلیل اصلی اهمیت شبکه تخلخل در مطالعات مخزنی است . طبقه بندی سنگ مخزن بر اساس خصوصیات هندسه ی گلوگاه ه ا تا حد زیادی با تراوایی و دیگر پارامتر های پتروفیزیکی هماهنگ است . در این مقاله، با طبقه بندی رخساره های مخز نی با استفاده از روش آنالیز رخساره ی منفذی و تعیین بافت رسوبی و انواع تخلخل در هر رخساره، کنترل کننده های کیفیت مخزن مشخص شده و سپس در نتیجه ی آن یک روش مناسب که ترکیبی از خصوصیات رسوبی و دیاژنزی است برای طبقه بندی پتروگر افی سنگ مخزن ارائه شده است . طبقه بندی پتروگرافی نمونه های مطالعه شده به روش دانهام نتایج بسیار متفاوتی با خصوصیات پتروفیزیکی و مخزنی نشان می دهد اما نتایج رخساره های ترکیبی ارائه شده شباهت بیشتری به طبقه بندی رخساره های منفذی نشان می دهد . در آخر، آنالیز الکتروفاسیس برای مقایسه با روش های دیگر انجام شده و نتایج آن با خصوصیات هندسه ی گلوگاه ها، پارامتر های پتروفیزیکی و حتی خصوصیات پتروگرافی بسیار متفاوت بود. این نا هماهنگی نتیجه ی عدم توانایی لاگ های الکتریکی مورد استفاده در شناسایی هندسه ی گلوگاه ها و انواع تخلخل است و حال آنکه که مهمترین پارامتر کنترل کننده ی خصوصیات جریانی سنگ مخزن ویژگی های انواع تخلخل و گلوگاه ها هستند.