سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده حمیده محمودی – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –
علیرضا پیریایی – مدیریت اکتشاف نفت زمین شنسای سطح الارضی

چکیده:

نمودارهای ژئوفیزیکی اطلاعات مفیدی را از خواص فیزیکی زمین دراعماق مختلف نشان میدهد و برای تعیین رخساره های الکتریکی مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مطالعه برای تعیین رخساره های سنگی ازنمودار متقاطع نوترون چگالی استفاده شده است و جهت تعیین رخساره های الکتریکی از خوشه سازی استفاده شده است کاربرداین روش درارزیابی خصوصیات رخساره ها منجر به کاهش هزینه های اکتشافی درصنعت نفت می شود دراین بررسی ۴ الکتروفاسیس با استفاده از نرم افزار ژئولاگ تعیین شده است که با مطالعات پتروگرافی نیز مطابقت دارد نتایج حاصل ازاین روش جهت سایر چاه هایی که فاقد اطلاعات سنگ شناسی است مورد استفاده قرارمیگیرد.