سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید شهریاری – دانشجوی دکتری مدیریت

چکیده:

تأکید صاحبنظران حوزه بازاریابی مبنی بر اینکه هزینه های انجام شده در این زمینه را می توان نوعی سرمایه گذاری های به حساب آورد، منجر به پدیداری شاخص های اثربخشی راهبردهای بازار بر مبنای بازدهی حاصل از این سرمایه گذاری شده امت. به بارت دیگر در بیشتر مطالعات انجام شده در این رامتا، راهبرد سرمایه گذاری منتخب مدیران هرموسسه راهبردی امت که ارزش های مالی بیشتری را اید آن مومسه نماید. این در حالی امت که چنین نگرشی با محدودیت هوای بسیاری همراه خواهد بود. بر این اماس، این مطالعه با معرفی مدلی که اجزای آنرا راهبردهای بازاریابی خدمات مالی، ذینفعان اجرای آن راهبرد و نیز شاخص هایی اثربخشی آن راهبرد مبتنی بر مطلوبیت ذینفعان تشکیل می دهد، سعی بر ارائه رویکردی چندبعدی در انتخاب راهبردهای منام آن مومسه در حوزه بازاریابی خدمات مالی نماید. در این زمینه وباوجود شاخص های ریسکی در کنار شاخص های بازدهی، بر امتفاده از مطلوبیت به جای ارزش تأکید شده امت