سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا امیرخانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

علم راندمان حرارتی در فرایند جوشکاری و رابطه آن با پارامترهای جوشکاری، م یتواند برای شبیه سازی و پی شبینی توزیع انرژی فرآیند بوسیله پارامترهای جوشکاری بسیار مفید و سودمند باشد. در این تحقیق کاربرد کالریمتر برای اندازه گیری راندمان قوس وراندمان ذوب در فرایند جوشکاری تیگ پالسی توضیح داده شده است. بر این اساس، اثر پارامترهای اصلی فرآیند جوشکاری تیگ پالسی اعم از شدت جریان بیشینه پالسIP) شدت جریان کمینه پالسIb) و فرکانس پالسF) هر کدام در سه تراز بر روی راندمانقوس و راندمان ذوب مورد ارزیابی قرار گرفت. جوشکاری روی ور قهای آلیاژ منیزیمAZ31با ضخامت ۳ میلیمتر با جریان متناوب نمایش داده شده است. مقادیر اندازه گیری شده برای راندمان قوس در حدود ۵۱ درصد و برای راندمان ذوب حدود ۱۰ درصد می باشد. نتایج نشان می دهد که توزیع انرژی قوس جوشکاری م یتواند با تغییر شدت جریان بیشینه و کمینه پالس و فرکانس پالس تغییر کند. افزایش در مقدار هر یک از دو جریان بیشینه و کمینه و فرکانس پالس باعث کاهش در راندمان قوس در حین جوشکاری م یشود. این مطلب کاهش انرژی ورودی به قطعه کار و افزایش توان قوس را نشان م یدهد. از طرف دیگر، افزایش در مقدار جریان و کاهش فرکانس پالس باعث افزایش راندمان ذوب در این فرآیند م یشود که نشاندهنده استفاده از توان قوس بیشتر در حین جوشکاری است