سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجر
حجت طاهری گودرزی – عضو هیدت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمدرضا جابر انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجر

چکیده:

هدف این پژوهش توصیفی پیمایشی تعیین رابطه بین مولفه های مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، می باشد. تعداد پرسنل این شرکت ۴۶۳ نفر است که فقط بین اشخاص فوق دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد ۱۴۷ نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۰۸ نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه ۲۶ سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) و پرسشنامه ۱۴ سوالی محقق ساخته نوآوری سازمانی (هندرسون کلارک)، استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظر اساتید صاحب نظر تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بریا تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتیاج حاصل گردید: بین مولفه های مدیریت دانش یعنی اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب سازی با نوآوری سازمانی رابطه معنی دار و مثبت (مستقیم) وجود دارد.