سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا ورقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره
سعیده بزازیان – عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دکترای روانشناسی سلامت
اصغر جعفری – عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دکترای مشاوره

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس شهر زنجان صورت گرفته است. ۹۲ نفر از مدیران مدارس راهنمائی ودبیرستان ناحیه یک و دو شهر زنجان که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند پرسشنامه هوش فرهنگی (آنگ، ۲۰۰۴ ) و کیفیت زندگی کاری (والتون، ۱۹۷۳ ) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که بین هوش فرهنگی و خرده مقیاس های آن به جز مولفه دانش هوش فرهنگی با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در بین مولفه های هوش فرهنگی تنها مولفه انگیزش، پیش بین خوبی برای کیفیت زندگی کاری است. یافته ها در این پژوهش نشان داد که فرهنگ، زیر بنای کسب و کار در سازمان و جامعه است و با تقویت هوش فرهنگی در بین مدیران میتوان به نتایج مطلوب در حیطه زندگی کاری دست یافت