سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن قلاوندی – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه- مسئول مکاتبات
یوسف پاشازاده – استادیار دانشگکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
وحید سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
پریناز ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارومیه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه یادگیری سازمانی بر اساس ابعلد سرمایه فکری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ۷۰ نفر عضو هیات علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گرداوری داده های پژوهش از دو پرسش نامه محقق ساخته ابعاد سرمایه فکری بر پایه مدل بونیتس و پیکه و یادگیری سازمانی بر پایه مدل نیف استفاده شده است. برای روایی پرسش نامه ها از متخصصان مدیریت بهره گرفته شده است. میزان پایایی نیز از ضریب الفای کرومباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری، پرسش نامه ابعاد سرمایه فکری ۰/۸۱۳=a و پرسشنامه یادگیری سازمانی ۰/۸۲۸=a بدست امد. داده های تحقیق پس از جمع اوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از تحلیلی رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج بدست امده گویای ان است که بین ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری رابطه پیش بینی کننده معنی دار با مولفه های یادگیری سازمانی دارند.