سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مینا سیفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
مانی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

یکی از روشهای برآورد رسوب ورودی به سدها، منحنی سنجه میباشد. در تحقیق حاضر، با استفاده از آمار دبی و رسوب ایستگاههای ورودی به مخزن سد سفیدرود (گیلوان در شاخه قزلاوزن و لوشان در شاخه شاهرود)، منحنی سنجه در دو حالت سالانه و ماهانه ترسیم و مشاهده شد رسوب ورودی در سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۸ کمتر از قیه سالها است و منحنیها بصورت سالهای کمرسوب و سالهای عادی تفکیک شد. برای همه نمودارها مقدار RMSE (میانگین مجذور مربعات خطا) براساس ۳۰ درصد از دادههای حذف شده در مرحله اول بدست آمد و مشخص شد که روابط ماهانه برآورد دقیقتری از رسوب ورودی به مخزن ارائه میدهد.