سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژوهشگران جواناصفهان،ایران
ستاره نصیری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
علی طغیانی خوراسگانی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ایوب رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش (اجتماعی سازی)و سازگاری شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان یزد بود . روش پژوهش توصیفی -همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان یزد ( ۱۴۰ نفر ) در سال ۱۳۸۹ بود . تعیین حجم نمونه بوسیله جدول کرجیس و ۱۰۵ بدست آمد ، اما پرسشنامه های کامل شده و برگشتی ۱۰۰ عدد بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای متناسب با جامعه آماری ( مورگان( ۱۹۷۰ استفاده شد . ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی ( ۱۹۹۵ ) و پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لاف کوئیست ( ۱۹۹۰ )بود. به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از ابزارهای اندازه گیری از روشهای آماری ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد.نتایج نشان داد rمشاهده شده در سطحp  ۰۰۵ همبستگی مثبت و معناداری را بین مدیریت دانش و سازگاری شغلی کارکنان در ادارات تربیت بدنی نشان داد همچنین بین اجتماعی سازی دانش،درونی سازی دانش،برونی سازی دانش، و ترکیب سازی دانش با مولفه های محیط شغلی،شخصیت،ارزشها و نیازها، ورضایتمندی همبستگی مثبت و معنادارینشان داد