سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشین خواجه مبارکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین مولوی – استاددانشگاه اصفهان
ابوالقاسم نوری –

چکیده:

هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی و منبع کنترل با شکایت روان تنی دربازنشستگان زن و مردبود روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی بود جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران بازنشستگان تاسال ۹۰ درشهرستان نجف اباد تشکیل میدادند حجم نمونه مقدماتی ۱۵۰ نفربراورد شد که بطور تصادفی به روش قرعه کشی انتخاب شدند ابزار سنجش شامل پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی سابقه سن تعداد، اعضای خانواده و جنس و پرسشنامه منبع کنترل راتر ۱۹۹۶ بود که برروی دو گروه زن و مرد اجراشد داده ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد نتایج نشان داد که بین میانگین های شکایات روان تنی بازنشستگان زن و مردم P<0/001 تفاوت معناداری وجودداشته است اما بین نمرات منبع کنترل با شکایات روان تنی رابطه معنی داری وجود نداشته است