سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصور خاکی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم وصنعت ایران
علیرضا سرکار – دانشجوی دکترا راه وترابری،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم وصنعت ا

چکیده:

رابطه سرعت وچگالی پیش بینی عملکرد جریان ترافیک در مقاطع مخلف مسیررا بیان می نماید.در حالیکه طی سالها،روابط مختلفی که بیان کننده ارتباط پارامترهای اساسی جریان ترافیک می باشد، انجام گرفته است ولی این مدلها دارای شکل های مختلفی بوده وتاکنون یک مدل واحد ارائه نگردیده است. لذا کالیبره نمودن کلیه مدلها وارائه مدلهایی متناسب با شرایط هر ناحیه ضروری می باشد.این مطالعه سعی دارد تا بهترین مدلهای مطرح شده در دنیا را با توجه به فاکتورهای متعدد تاثیر گذار بر کیفیت و خصوصیات جریان ترافیک بزرگراهی در تعدادی از بزرگراهها، ارزیابی نماید ومشخص نماید ، کدام مدل قابلیت انطباق بیشتری با جریان ترافیک بزرگراهی ایران دارد. این مطالعه با توجه به برداشتهای میدانی(سرعت،نرخ جریان)وبر اساس رابطه سرعت وچگالی میزان انطباق مدلهای مطرح را مورد ارزیابی قرا ر می دهد.این مدلها عبارتند از:آندروود،گرین شیلدز ،گرین برگ، درو(مدل عمومی) ،می وادی. پس از بررسی مدلهای فوق به ارائه مدل جدیدی از رابطه سرعت وچگالی پرداخته ایم که انطباق بیشتری با داده های میدانی این مطالعه دارد