سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم ناصح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اردبیل
بهنام طهماسب پور –

چکیده:

زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا نقش مهمی در ساختار گلوتن به عهده دارند و ارتباط آنها با کیفیت گندم انکارناپذیر است دراین آزمایش زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در ۵۰ توده بومی گندم دوروم شمالغرب کشور از طریق الکتروفورز ژل پلی اکریلامید شناسایی مقایسه میانگین و تجزیه رگرسیون گام به گام Glu-1 از طریق تجزیه واریانس بین مکانهای ژنی SDS و ارتباط آنها با میزان رسوب مربوط به الل ۲۰ و ۷+۹ بود Glu-B1 مربوط به آلل خنثی و درمکان ژنی Glu-A1 انجام گرفت بیشترین فراوانی درمکان SDS رسوب غیر معنی دار بود مقایسه میانگین نشان داد که در Glu-B1 بین آلل ها معنی داردرمکان ژنی Glu-1 تجزیه واریانس بین مکانهای ژنی داشت SDS بیشترین اثر مثبت را برارتفاع رسوب SDS زیرواحد ۱ با بالاترین میانگین ارتفاع رسوب Glu-A1 مکان ژنی توجیه می کند.