سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله عزیزی تفتی – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
حسن مسلمی نائینی – استاد مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار مکانیک، دانشگاه شهرکرد
سیدجلال هاشمی قیری – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از جمله عیوب رایج در فرآیند شکلدهی غلتکی سرد، انحنای طولی است که از یک سو محصول را از شکل ایدهآل خارج میکند و از سویی میتواند زمینهساز عیوب دیگری مانند اعوجاج لبه باشد.بنابراین پیشبینی شکل و مقدار انحنای طولی میتواند کمک شایانی به حذف این پدیده در محصول در مرحله طراحی فرآیند باشد. در این مقاله، فرآیند شکلدهی غلتکی سرد یک مقطع کانالی با زاویههای شکلدهی مختلف در نرمافزار اجزای محدود مارکمنتات شبیه سازی شد و پروفیل انحنای طولی برای نقاط واقع در خط مرکزی کانال به دست آمد. مشاهده شد که یک چندجملهای درجهسه به خوبی میتواند از پروفیل انحنای طولی در هر زاویه شکلدهی برازش شود. همچنین ضرایب چندجملهایهای فوق به کمک چندجملهایهایی درجه چهار به دقت مدل شدند. به این ترتیب بدون نیاز به سعی و خطای کارگاهی یا شبیه سازی اجزای محدود، با داشتن یک رابطه تحلیلی میتوان برای هر زاویه شکلدهی مقدار و شکل انحنای طولی را پیشبینی کرد. برای زاویه شکلدهی جدیدی که در بین زاویههای شکلدهی در شبیه سازی اجزای محدود نبود غلتکهای شکلدهی ساخته شد و محصول کانالی تولید گردیدو با آزمایشCMMانحنای طولی خط مرکزی آن اندازهگیری شد. مقادیر به دست آمده با منحنی پیشبینی شده توسط رابطه تحلیلی پیشنهادی در این مقاله مقایسه شد. نزدیکی نتایج به یکدیگر، صحت شبیه سازی اجزای محدود و دقت روش پیشنهادی را به اثبات رساند.