سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

اسماعیل خرم – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی سربندجوشقانی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

یکی از اهداف صور تهای مالی، فراهم کردن اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران م یباشد. در همین راستا تحقیقات زیادی جهت بررسی ارتباط میان شاخ صهای بازار سرمایه و اطلاعات حسابداری انجام شده است.تحقیق پیش رو به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری محرک ارزش و بازده سهام در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای این منظور از سه متغیر مدیریت عملیاتی، مدیریت سرمایه گذاری ومدیریت سرمایه درگردش به عنوان نماینده ای جهت اطلاعات حسابداری محرک ارزش شرکت استفاده شد و میزان ارتباط آ نها با بازده سهام شرکت های مزبور طی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. نتایجتحقیق حاکی از آن است که در شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین نسبت های مربوط به سیاست های مدیریت عملیاتی و مدیریت سرمایه درگردش با بازده سهام رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین نسبت های مربوط به مدیریت عملیاتی نیز نسبت بازده فروش و اهرم مالی نسبت به سایر نسب تها دارایرابطه قوی تری با بازده سهام می-باشند. از طرف دیگر بین نسبت های مربوط به مدیریت سرمایه گذاری شرکت با بازده سهام رابطه معنی داری یافت نشد