سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضوان مدبر – کارشناس ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

هدف از این تحقیق ارائه رابطه قابل اطمینان جهت بدست آوردن ضخامت روسازی صلب از روی مشخصات تایر می باشد. در طراحی روسازی های صلب،پارامترهایی از تایر نظیر حداکثر بار وارده، فشار باد چرخ و شعاع سطح تماس موثر می باشد. هر چند شعاع چرخ بصورت ظاهری تأثیری بر روسازی ندارد ولی معمولاً با افزایش آن میزان بار قابل تحمل توسط تایر و فشار باد چرخ افزایش یافته که خود باعث افزایش تنش و کرنش در روسازی می گردد. به منظور متمرکز نمودن مجموع اثرات تایر در یک شاخص، از پارامتر شعاع استفاده شده و به بررسی ارتباط آن با ضخامت روسازی پرداخته شده است. ابتدا جامعه آماری مناسبی از انواع تولیدات تایر و مشخصات آن تهیه شده و پس از آن، وجود رابطه بین شعاع چرخ و ضخامت روسازی بررسی شده است. پس از اطمینان از وجود این رابطه، با استفاده از رگرسیون انواع روابط ممکن بین شعاع چرخ و ضخامت روسازی ارائه گردیده است