سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید خسروبیکی بزچلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه
مهدی وفاخواه – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت
کاظم نور محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت

چکیده:

تداوم جریان یکی از مهمترین مسائلی بوده که اثرات آن جوامع داخل حوزه آبخیز را تحت تاثیر قرار میدهد.به همین منظور، این تحقیق به بررسی حد آستانه خشکسالی ۹۵Q در سه زون زمین شناسی البرز مرکزی، ایران مرکزی و سنندج سیرجان در حوزه آبخیز دریاچه نمک و همچنین تاثیر درصد سازندهای نفوذپذیر بر این حد آستانه خشکسالی می پردازد . ابتدا دبی حد آستانه خشکسالی ایستگاه ها به تفکیک هر زون از منحنی تداوم جریان بدست آمد، سپس به دلیل نرمال نبودن دبی های حد آستانه خشکسالی از آزمون ناپارامتریک کروسکال – والیس استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که بین حد آستانه خشکسالی در سه زون مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد و بیشترین دبی حد خشکسالی مربوط به زون البرز مرکزی است که این زون دارای کمترین درصد نفوذ پذیری سازندها در مقایسه با دیگر زونهای مورد مطالعه میباشد.