سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه خلیج فارس،
مالک موحدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اس
فاضل امیری – استادیار گروه منابع طبیعی،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،

چکیده:

آب مایه حیاتست و مطالعه پیرامون آن از ضروریات علمی بشمار می رود. نفوذ نزولات جوی در خاک زمین هرچند می تواند به عنوان ذخائر زیرزمینی قابل استفاده باشد اما یکی از مباحث مهم در حفظ منابع آب بحثنفوذپذیری است. تحقیقات بسیار زیاد و مختلفی در این زمینه صورت گرفته و معادلات زیادی پیشنهاد شده است. نفوذپذیری عوامل بسیار زیادی دارد. جنس و بافت خاک و من جمله دانه بندی خاک که یکی از پارامترهای مهم خاکاست یکی از عوامل بسیار موثر در میزان نفوذپذیری است. در این تحقیق سواحل دو رودخانه دائمی استان بوشهر)رودخانه باهوش درشهرستان تنگستان و رودخانه مند در شهرستان دشتی( طی شبکه بندی خاصی با حفرتعداد ۰۱ چاهک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این چاهک ها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی حلقه مضاعف و آزمایش دانه بندی با استفاده از الک های استاندارد اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرمافزارهای محاسباتی منحنی های نرخ نفوذ و نفوذ تجمعی رسم و معادلات نفوذ حوضه های آبریز مورد مطالعه تعیین گردید. همچنین با محاسبه ضریب خمیدگی) cc ( و ضریب یکنواختی دانه بندی ) cu ( و ضریب نفوذپذیری (k) این دو حوضه آبریز محاسبه گردید. با مقایسه نتایج محاسبات و نتایج آزمایشات رابطه بین نفوذپذیری و دانه بندی خاکحوضه های مورد مطالعه نتیجه گیری شد