سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کاشانی صفار – کارشناس ارشد زیستگاهها و تنوع زیستی

چکیده:

رودخانه کارون در بازه مطالعاتی به دلیل روند رو به رشد جمعیت، استقرار صنایع بزرگ و مادر در شهر اهواز از محدوده های بحرانی به حساب می آید. این مطالعه با هدف مشخص کردن رابطه بین تنوع و تراکم ماهیان رودخانه کارون و بار آلودگی در محدوده ی شهر اهواز ( حدفاصل زرگان و ام الطمیر) انجام شد. شاخص های مورد بررسی در این مطالعه عبارتند از؛ تعیین شاخص کیفی آب WQI، شاخص غالبیت سیمپسون، شاخص تنوع گونه ای شانون – وینر و شاخص یکنواختی کامارگو. نمونه برداری از بهار ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۸۹ انجام شد هدف از انتخاب این دوره ی زمانی در نظر گرفتن ۴ فصل سال است. بمنظور افزایش دقت در محاسبات آماری، نمونه برداری در هر ایستگاه۳ بار تکرار می شد. نمونه های مربوط به آنالیز فیزیکوشیمیایی در بطری های ۵ لیتری و در کنار یخ تا آنالیز در آزمایشگاه نگهداری شدند .پارامتر های دما و pH در محل توسط دستگاههای پرتابل اندازه گیری شدند. ماهیان از محل صیدگاههای رودخانه کارون (حد فاصل زرگان تا ام اطمیر) تهیه شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان شاخص WQI مربوط به ایستگاههای بالا دست رودخانه (ایستگاه ۷،۸،۹،۱۰) در فصل زمستان و همچنین ایستگاه چهارم در فصل پائیز می باشد. کمترین میزان WQI مربوط به ایستگاه دهم در فصل پائیز می باشد. همچنین بیشترین فراوانی ماهیان مربوط به ماهی بیاح و گربه ماهی نیش دار به ترتیب در فصل تابستان و پائیز می باشد. بر اساس بازدیدهای انجام شده در چهار فصل بیشترین مقدار غالبیت سیمپسون مربوط به فصل تابستان، بیشترین میزان شاخص تنوع شانون – وینر و شاخص یکنواختی گونه ای کامارگو در فصل بهار می باشد. بررسی های آماری نشان داد که شاخص تنوع شانوع با شاخص WQI در سطح ۰۵/۰ رابطه ی معنی دار مستقیم دارد همچنین شاخص غالبیت سیمپسون با WQI در سطح ۰۵/۰ رابطه ی معنی دار معکوس دارد.شاخص یکنواختی کامارگو با WQI رابطه ی معنی داری ندارد.