سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه پور ساعدی – آموزشکده فنی و حرفه ای سماء دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،ایران

چکیده:

اهرم به بهره گیری از هزینه های ثابت برای افزایش سودآوری اشاره دارد با توجه به تقسیم بندی انواع هزینه های ثابت می توان سه نوع اهرم اهرم عملیاتی اهرم مالی اهرم مرکب تعریف کرد هزینه های ثابت اهرم برتغییر پذیری سود پس از مالیات و به دنبال آن برریسک کلی و بازده شرکت می گذارد دراین پژوهش سعی براین است که رابطه بین تغییرات اهرمهای مالی با تغییرات بازده غیرعادی سهام دربورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگیرد جامعه آماری دراین پژوهش شرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری و واسطه های مالی طی سالهای ۸۳تا۸۹ می باشد داده های مورد نیاز پژوهش از نرم افزار تدبیرپرداز و سایتهای وابسته به بورس مانند RDIS بدست آمده و درمحیط نرم افزار EXCEL دسته بندی و پردازش شده اند و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرارگرفته اند. روش اماری مورد استفاده دراین پژوهش رگرسیون خطی بوده است.