سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده کونانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
بهروز پروانه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

اثربارش بطورم ستقیم یا باواسطه درفعالیت های مختلف انسان دربخشهای کشاورزی صنعت وخدمات محسوس است و بطور کلی ارتباط تنگاتنگی بین چرخه هیدرولوژی وسیستم اقلیمی وجود دارد و هرتغییری دراقلیم روی عناصر هیدرولوژی اثر میگذارد به همین منظور دراین پژوهش به تعیین رابطه بین دبی و بارش پرداخته شده است برای تعیین میزان همبستگی مقادیر دبیر روزانه با بارش متناظر همان روز تنها روزهایی که بارش بیشتر از یک میلی متر وجود بوده درنظر گرفته شد و روزهای بدون بارش و یا کمتر از یک میلی متر حذف شده است بعد از گرفتن همبستگی بین دبی و بارش مشخص شد که برای مهرماه ضریب همبستگی بین دبی و بارش متناظر ۱۸ درصد می باشد که براساس سطح معنی داری ضریب همبستگی معنی دار نمی باشد بنابراین رابطه بین دبی و بارش همان روز درمادیان رود کوهدشت پیدا نشد با محاسبه R-Sq مشخص شد که تنها ۳ درصد علت میزان دبی در ماه مهر این حوضه آبریز توسط بارش یک روز قبل از این دبی توجیه می شود و همچنین میزان همبستگی بین دبی و بارش همان روز و یک روز قبل محاسبه گردید و مشخص شد که ماه های مهر آبان دی بهمن و اسفند دارای همبستگی معنادار بودند اما برای ماه های فروردین و اردیبهشت رابطه معنادار نمی باشد.