سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
احمد مرادی تلگرد – دانشجو
پدرام ملکی – دانشجو

چکیده:

بحران آب و تامین آب سالم یکی ازجمله مسائلی است که امروزه جوامع بشری را به خود معطوف ساخته است درچندساله اخیر کشوری وجود ندارد که دغدغه تامین آب سالم و بهداشتی ازمهمترین مسائل آن کشور نباشد مطالعه و تحقیق دراین زمینه ازجمله ضرورت های خاص و ازهرمساله ای مهمتر است عوامل مختلفی برکمیت و کیفیت آب اثرگذار بوده و باعث تشدید بحران آب میگردد خشکسالی ازمهمترین پددیه هایی است که این بحران را تشدید و به ان دامن می زند کمبود اب درایران بطور عمومی و پدیده خشکسالی بصورت خاص ازجمله مباحث مطرح دربحران آب می باشند دراین تحقیق با تحلیل داده های بارندگی درایستگاه های منتخب دزفول اهواز و آبادان میانگین بارندگی درطول ۴۰ سال اماری بدست آمد سپس با استفاده ازروشهای آماری که عبارتند از شاخص بارش استاندارد شده SPI و میانگین بارندگی درازمدت احتمال وقوع ترسالی ها و خشکسالی ها و با استفاده ازتوزیع ]ای اماری و میانگین های متحرک شاخص پرآبی و خشکسالی روند خشکسالی درمحدوده مطالعه موردبررسی قرارمیگیرد نتایج نشان میدهد درایستگاه اهواز ۲۱ مورد خشکسالی اتفاق افتاده استکه ۱۵ مورد آن خشکسالی ازنوع ملایم ۴ مورد خشکسالی متوسط یک مورد خشکسالی شدید و دریک مورد خشکسالی بسیارشدید می باشد.