سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زمان نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد، سازمان جهاد کشاورزی ایوان
علی کیهانی – کارشناسی ارشد علفهای هرز

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز آفتابگردان در شرایط آب و هوایی شمال استان ایلام، آزمایشی درسال زراعی ۸۹ ۹۸ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ تیمار و ۴ تکرار انجام شد تیمارها در دو گروه بصورت کنترل و تتاخل علف های در مراحل مختلف فنولوژیکی رشت آفتابگردان و در زمان های ۲۱،۱۱،۱۱،۴۱ و ۲۱ روز پس از سبز شدن اعمال شدند تیمارهای کنترل و تداخل علف های هرز بر تمام مؤلفه های اندازه گیری شده بجز در صد روغن دانه آفتابگردان به طور معنی داری تأثیر گذاشت