سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد بالندری – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
پرویز رضوانی مقدم – اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – اعضاء هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در طی فرایند اهلی سازی گیاهان، آگاهی از وضعیت جوانه زنی بذور گونه های بومی وحشی ضروری است. کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq گونه ای یکساله ، با مصارف دارویی، غذایی و علوفه ای است. واکنش جوانه زنی بذور این گیاه در دماهای ۲ تا ۴۵ درجه سانتیگراد با استفاده از طرح آزمایشی کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۷ در دانشکده کشاورزی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر تیمار حرارتی، ۴ تکرار و برای هر تکرار ۲۵ عدد بذر در نظر گرفته شد و درصد و سرعت جوانه زنی بذور در هر درجه حرارت محاسبه شدند. بیشترین درصد جوانه زنی در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و بیشترین سرعت جوانه زنی دردمای ۲۵ درجه سانتیگراد بدست آمد. مقادیر درجه حرارت های کاردینال (کمینه، بهینه و بیشینه) به ترتیب در دامنه های (۲/۶۷-۰/۰۹) و (۲۸/۶۰-۲۱/۷۸) و (۴۱/۶۶-۴۰/۰۰) درجه سانتگراد بدست آمدند. دامنه وسیع جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه، نشان دهنده توانایی بالقوه این گونه خودرو برای رویش در فصول مختلف و در شرایط آب و هوایی متنوع می باشد.