سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر عامری – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر درجه حرارتهای مختلف بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) و تعیین درجه حرارت های کارینال (حداقل، بهینه و حداکثر) جوانه زنی بذر این گیاه، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد، تیمارهای درجه حرارت بکار برده شده شامل : ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ درجه سانتیگراد بودند. نتایج نشان داد که تاثیر درجه حرارت روی سرعت و درصد جوانه زنی معنی دار بود. دماهای ۲/۸۸ و ۳۳/۱ به ترتیب به عنوان درجه حرارت های حداقل و حداکثر جوانه زنی همیشه بهار تعیین شد. درجه حرارت بهینه جوانه زنی نیز ۱۹ درجه سانتی گراد تعیین گردید.