سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن دانش بمرود – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
علیرضا سوهانی دربان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی دماهای بذر گیاه آتریپلکس و امکان پیش بینی زمان ظهور آنها، آزمایشی با طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. بذر گیاه آتریپلکس تحت تیمارهای دمایی ثابت ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ درجه سانتی گراد در دستگاه جوانه زنی با رطوبت نسبی ۵۰ درصد و روشنایی کامل به مدت ۱۴ روز قرار گرفتند. بذرها جوانه زده هر روز شمارش شدند و سپس درصد جوانه زنی بذر گیاه آتریپلکس شد. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر درجه حرارت بر روی سرعت و درصد جوانه زنی بذرها گیاه آتریپلکس، معنی دار بود. این نتایج حاکی از آن است که بذر گیاه آتریپلکس در نتیجه سرعت رشد اولیه متفاوت دارای اوج جوانه زنی متفاوتی می باشند و بسته به زمان ، قدرت استقرار آنها متفاوت است و قابل ذکر است بر اساس آزمایش انجام شده م یتوان گفت این گیاه در اواخر بهار جوانه می زند.