سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ماز
سیروس کاکویی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

احداث سدهای مخزنی بر روی رودخان هها جهت ذخیرهسازی آب برای دور ههای کم آبی و همچنین تعدیل میزان برداشت آب به عنوان یک راهکار مناسب برای بهرهبرداری از منابع آب صورت میگیرد. یکی از موارد مهمی که در توسعه پایدار و مدیریت مناسب این منابع میتواند موثر باشد، بهرهبرداری بهینه از سدها است. در این پژوهش از الگوریتم جامعه مورچگان به منظور بهینهسازی بهرهبرداری از سد درودزن استفاده شده است. مربع تفاوت جریان رهاسازی شده و نیاز در هر دوره به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد الگوریتم جامعه مورچگان در مقایسه با مدل بهر هبردا ری استاندار د از ک ارایی بهتری برخوردار است