سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مرادی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
حسین اهری مصطفوی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سیدمهیار میرمجلسی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سمیرا شهبازی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

پرتو گاما با ایجاد تغییر در ماده ژنتیکی موجب تغییر ساختمان شیمیایی مولکول های ماده وراثتی می شود، که نتیجه آن جهش ژن یا شکستن کروموزوم و ترتیب مجدد بازهای آلی است. در این تحقیق اثر بازدارندگی دزهای مختلف اشعه گاما بر جوانه زنی اسپور قارچ Trichoderma harzianum, Trichoderma viride و تاثیر آن در خصوصیات مورفولوژیکی این قارچ مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تاثیر اشعه گاما بر جوانه زنی سوسپانسیون اسپور قارچ در معرض دزهای ۰- ۵۰- ۱۵۰- ۲۰۰- ۲۵۰- ۳۰۰- ۳۵۰- ۴۰۰- ۴۵۰ گری با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت ۶۰ – اکتیویته ۲۵۰۰ کوری و نرخ دز ۲۳/۰ گری در ثانیه مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج (سازمان انرژی اتمی ایران) در سال ۹۰-۸۹ قرار گرفت. .همچنین جهت بررسی اشعه گاما بر رشد ریسه، قارچ تریکودرما با دزهای ۰- ۴۰۰- ۸۰۰- ۱۲۰۰- ۱۶۰۰- ۲۰۰۰- ۲۵۰۰ گری پرتوتابی شد. نتایج حاصل نشان داد که پرتوتابی در محدوده دز۴۵۰ گری به طور کامل مانع جوانه زنی اسپور قارچ می شود و دز ۲۵۰ گری دز اپتیمم جهت جوانه زنی اسپور انتخاب شد. همچنین دز۲۵۰۰گری توانست به طور کامل مانع رشد ریسه قارچ تریکودرما گردد. پرتو گاما باعث تنوع در خصوصیات مورفولوژیکی قارچ تریکودرما از جمله شکل، رنگ، اسپوردهی و سرعت رشد ریسه در ساعت های مختلف شد.