سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال برادران مطیع – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد،
محمدحسین آق خانی – عضو هیات علمی گروه مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد – عضو هیات علمی گروه مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

در این تحقیق کارایی روش تماس مستقیم را در خاکهای کشاورزی و محدوده رشد ریشه گیاه جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی، بررسی شده است. همچنین پس از بررسی تاثیر شکل الکترودها و نوع جریان الکتریکی واثر آنها در دقت اندازه گیری هدایت الکتریکی، بهترین الکترود و جریان الکتریکی انتخاب شد. بدین منظور سیستمی جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی بر پایه روش تماس مستقیم ، ساخته شد، به کمک این دستگاه هدایت الکتریکیخاک را می توان بدون نمونه گیری و انتقال به آزمایشگاه بدست آورد. دستگاه طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه متغیر اصلی میزان شوری خاک، نوع الکترود و جریان الکتریکی ارزیابی شد. این آزمایش در خاک چهار منطقه مختلف اطراف شهر مشهد با میزان شوری و درصد رس متفاوت تکرار گردید. نتایج با مقادیرEC اندازه گیری شده به روش عصاره یک به یک، توسط نرم افزار ۱۷SPSS مقایسه و تحلیل شد و تاثیر معنی دار نوع الکترود و جریان الکتریکی مشاهده گردید