سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه جباری – دانشجوی کارشناسی ارشدمرتعداری
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جعفری – استادیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش، تعیین درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقهسمیرم اصفهان میباشد. جهت انجام این مطالعه از تصاویر ماهوارهای سنجتدهAWiFS مربوط به سال ۱۳۸۸ استفاده گردید.جهت انجام هدف مطالعه ابتدا با استفاده از فاکتورهای محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت منطقه و شاخص های گیاهی استخراج شده از دادهی ماهوارهای سنجندهی مذکور یک معادله رگرسیونی چند متغییره با استفاده از روش رگرسیون گام به گام تهیه شد. پس از به دست آوردن مدل رگرسیونی، بر اساس مدل و اعمال ضرایب رگرسیونی روی متغییرهای آن نقشه درصد پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعاتی ترسیم گردید. سپس با انجام روش طبقه بندی مجدد در محیط نرم افزار Arc Gis نقشه درصد پوشش گیاهی مراتع برای هر سه سال به طور جداگانه از سایر کاربریها جدا شد و به بررسی وضعیت پوشش گیاهی مراتع پرداخته شد. به منظورتفسیر بهتر و راحت تر نقشه پوشش گیاهی مراتع سعی شد طبقه بندی مناسبی بر روی نقشهها انجام شود، برای انجام این طبقه بندی و تفکیک طبقات از یکدیگر از روش تفکیک تاری کمک گرفته شد و حدود آستانه متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفت تا بر اساس حد آستانه مناسب، پوشش گیاهی ۲۰-۸ درصد ۳۰-۲۰ درصد و ۴۰-۳۰درصد از یکدیگر تفکیک گردیدند