سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه صفری – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
زینب واحد –

چکیده:

حفظ بقایای گیاهی با توجه به تاثیر زیادی که برخصوصیات فیزیکی خاک محصول و محیط رشد ریشه از قبیل فرسایش عملکرد محصول و نفوذپذیری دارد مورد توجه واهمیت میب اشد پخش بقایای گیاهی پس از برداشت محصول با کمباین یک روش مناسب مدیریت بقایای گیاهی است درنواحی با بقایای متوسط و یا کم حداقل عملیات با عملیات بدون خاک ورزی میزان تولید را افزایش میدهد این طرح با هدف تعیین میزان درصد بقایای باقیمانده درسیستم های خا کورزی و کاشت دو گیاه گندم و ماش درزمینهای کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید دراین طرح برای تعیین درصد پوشش بقایای گیاهی از روش برش عرضی خطی استفاده شد نتایج نشان داد که درهر دو سیستم خا کورزی و بی خاک ورزی کشت جوی و پشته نسبت به کشت مسطح بقایای کمتری را درسطح خاک نگهداشتند درسیستم بی خاک ورزی کشت جوی و پشته با پوشش ۴۵ درصد نسبت به کشت مسطح ۱۰تا۱۳ درصد بقایای کمتری را ردسطح خاک حفظ می کند