سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
نعیم خوشنویس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ارزیابی خطرپذیری یک سایت به روش (HAZUS) طیف تقاضا و منحنی ظرفیت برای سازه ها مختلف رسم شده و از محل تقاطع آنها شتاب طیفی و جابجایی طیفی بدست می آید و در تابع شکنندگی سازهاستفاده می شوند .با توجه به اینکه اکثر آسیب ها در ناحیه غیر الاستیک رخ می دهند لذا یک ارزیابی صحیح نیازمند تعیین دقیق پاسخهای سازه در این ناحیه می باشدHAZUS انواع ساختمان ها را به ۳۶ مدل تقسیم بندی می کند و در هر مدل سازه ای آسیب های سازه ای و غیر سازه ای حساس به تغییر مکان و غیر سازه ای حساس به شتاب را محاسبه می کند که هر مدل دارای ضرایبی برای طیف تقاضا و طیف ظرفیت می باشند . این ضرایب در چهاردسته Pre-Code , Low Code , Moderate Code , High Code با توجه به آیین نامه ساخت و اهمیت سازه ها ارائه شده اند . نظر به اینکه تشخیص و تمایز صحیح سازه ها از نظر نوع و کیفیت ساخت در بررسی های کلان شهری امکان پذیر نمی باشد و همیشه همراه با خطاست ، لذا نتایج خروجی عاری از خطا نبوده و این مسئله می تواند ارزیابی صحیح خطرپذیری لرزه ای را با مشکل مواجه کند . با توجه به اینکه پیشگیری از تلفات و خسارات زمینلرزه مستقیماً با ارزیابی خطرپذیری لرزه ای در ارتباط است ، بنابراین تعیین درصد خطای محتمل در محاسبه حاشیه ایمنی برای نتایج نهایی بسیار ضروری می باشد . انواع سازه های متعارف فولادی ، بتنی و بنایی با تعداد طبقات مختلف به تفکیک و به صورت تجمعی در یکی از نواحی شهر تهران با هر چهار دسته ضرایب با نرم افزار SELENA ارزیابی خطرپذیری زلزله شده اند و نتایج طی جداول و نمودارها به شرح زیر ارائه می شود