سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین ولی زاده قلعه بیگ – دانشجویکارشناسی ارشد تغذیه دام
نورمحمد تربتی نژاد – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دارواش گیاه نیمه انگل درختاندر مناطق جنگلی می باشد که در زمستان و دوره های کمبود غذا بوسیله چهارپایان مصرف می شود این آزمایش برای تعیین ترکیبات تغذیه ای و تجزیه پذیری دارواش با درختان میزبان متفاوت و در فصول مختلف سال انجام گرفته است نمونههای دارواش از سه گونهمتفاوت درخت که عبارتند از صنوبر آمریکایی، انجیلی، ممرز، و در سه فصل بهار پاییز و زمستان و از جنگل شصت کلاته واقع در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی گرگان جمع آوری شدها ست نمونه ها در شکمبه ۲ گوسفند فیستولاگذاری شده دالاق انکوباسیون شدند. میزان پروتئین خام ۲/۵۲ تا ۶/۶۸ گرم در کیلوگرم ماده ی خشک میزان NDF و ۲۹۱ تا ۳۰۰ گرم درکیلوگرم درماده خشک می باشد تفاوت معنی داری د رسطوح ماده خشک پروتئین خام وخاکستر خام در بین درختان میزبان وجود نداشت. با پیشرفت مرحله رشد کاهش خطی در ماده خشک پروتئین خام دیواره سلولی NDF و افزایش خطی در سطوح دیواره سلولی فاقد همی سلولز ADF مشاهده می شود.