سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم نوحانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

برای محاسبه مقدار بار رسوب معلق و طراحی هیدرولیکی ساز ه ها ی مورد نظر و تعیین عرض بهینه و سایر مشخصا ت هیدرولیکی رودخانه بایستی جریان تعادلی یا به عبارتی جریان غالب تشکیل دهنده رودخانه راشناخت. در تحقیق حاضر جهت بررسی و شناخت دبی موثر حمل رسوبات در رودخانه مارون اقدام به انتخاب سه ایستگاه آبسنجی واقع بر شاخه اصلی رودخانه گردید. جهت محاسبه بار معلق در ایستگاه های مورد مطالعه اقدام به برقراری رابطه رگرسیونی بین مقادیر دبی جریان و دبی رسوب گردید (منحنی سنجه رسوب). در نهایت برای هریک از این ایستگاه ها مقدار دبی مؤثر، دبی غالب و دبی با دوره بازگشت ۲/۵ سال بر اساس روش توزیع نرمال و گامای دو پارامتری محاسبه و با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقادیر دبی موثر و دبی مقطع پر در ایستگاهها تقریبا با هم برابر بوده و در صورت نبود آمار برای یافتن دبی موثر، می توان با برداشت مقطع پر رودخانه، دبی غالب (دبی طراحی رودخانه ) را تعیین نمود.