سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا سیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

علی رغم اینکه رودخانه تحت تاثیر دبیهای مختلفی در طول سال قرار میگیرند، اما رودخانه شکل و ابعادش را با یک جریان غالب تنظیم میکند که به دبی ناشی از این جریان دبی غالب گفته میشود. دبی غالب به جریانی گفته میشود که باعث ایجاد رژیم متعادل در رودخانه شود. در مهندسی رودخانه پیشبینی ابعاد هندسی رودخانه از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین دانستن مقدار واقعی دبی غالب حائز اهمیت است. همچنین بیشترین میزان رسوب انتقال یافته در رودخانهها در دبی غالب یا دبی موثر صورت میگیرد. بنابراین با تعیین دبی غالب میتوان میزان رسوب انتقال یافته را نیز پیشبینی نمود که این موضوع در طراحی سازههای هیدرولیکی که در مسیر رودخانه قرار دارند اهمیت بسزایی دارد. هدف از این مقاله محاسبه دبی غالب در ایستگاه موشنگ در رودخانه فریزی واقع در حوضه کشف رود به سه روش که در ادامه به آنها اشاره شده است میباشد. روشهای مورد استفاده عبارتند از روش دبی مقطع پر، روش دبی موثر و روش میانگین سیل سالانه. دبی غالب بدست آمده از روش مقطع پر ۱/۶۲متر مکعب بر ثانیه و از روش دبی موثر ۹۴ /. بدست آمده است ولی در روش میانگین سیل سالانه عدد ۱۷ متر مکعب بر ثانیه برای دبی غالب محاسبه گردیده است که با توجه به فاصله زیادی که با دو روش دیگر دارد این مقدار قابل قبول نمیباشد