سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان
مریم آزادبخت – دانش آموخته دانشگاه لرستان
مجتبی ولدی – کارشناس آبخیزداری
پرستو کریمی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

برآورد میزان دبی جریان با دوره بازگشتهای مختلف برای طراحی سازه های مختلف حائز اهمیت بوده ومیتواند خسارت سیل را به حداقل برساند حوزه های آبخیز دزو کرخه به عنوان منطقه موردم طالعه انتخاب و با استفاده از روش آنالیز منطقه ای سیلاب آمار سیلاب تمامی ایستگاه های انتخاب شده بررسی و آمار مشکوک حذف میگردد درمرحله بعد با توجه به آمار موجود دوره آمار ی مشترک انتخاب و آمار ناقص با روشهای مناسب بازسازی و تکمیل میگردند درحوضه های آبخیز دزوکرخه امکان براورد دبی سیلابی درحوضه های کوچک از طریق ایستگاه آب سنجی وجود نداشته لذا تعین ضریب سیل خیزی مناطق مختلف با استفاده از آمار موجود می تواند نتایج مفید وموثری را برای این موضوع ارایه نماید منظور از محاسبه ضریب سیل خیزی تلاش برای رسدن به یک شاخص است که از طریق فرمول مربوطه محاسبه شده است و سپس با استفاده ازGIS نقشه های ضریب سیل خیزی تهیه شده به طوریکه ایستگاه پل زال با کمترین مساحت درتمام دوره بازگشت ها ضریب سیل خیزی بیشینه را دارا است با افزایش دوره بازگشت ضریب سیل خیزی اکثر ایستگاه ها افزایش می یابد سیل شدیدتر می شود بعد از تعیین ضریب سیل خیزی برای هر دوره بازگشت خاص درهر ایستگاه آب سنجی با استفاده از سیستم GIS و آمار ایستگاه های هیدرومتری موجود درسطح استان اقدام به تهیه نقشه ضرایب سیل خیزی منطقه با دوره برگشت های مختلف گردید.