سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد بابازاده هرزند – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی ، دانشگاه ارومیه
هادی بهادری – استادیار ، دکترای خاک و پی ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

چاهها از مهمترین شریانهای حیاتی بشری میباشند که یکی از اصلیترین مشکلات ، انسداد آنها در اثر نفوذ خاکهای ریزدانه درون چاه است.تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتراسیون پیرامون چاه بر احتمال انسداد آن تاثیرگذار است[ ۱]. لذا در این مقاله سعی شده تاثیر دانهبندی فیلتراسیونپیرامون جداره چاه بر انسداد آن تحت اثر بارهای استاتیکی (فشار هیدرواستاتیکی آبهای زیرزمینی) بررسی شود. بدین منظور تعدادی آزمایش با استفاده از دستگاهNEFانجام شده است. مدلهای فیزیکی ابزاربندی شده در خاک ماسه ای صورت گرفته است. دستگاهNEF مورد نظر آماده شده ، لایه های خاکی در آن مدل گردید و مدل مورد نظر تحت فشار استاتیکی معادل ۳ بار ( ۳۰۰ کیلو پاسکال) قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشها بررسی و دانه بندی مناسب فیلتر با توجه به مصالح مورد نظر تعیین گردید.