سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی صادقیان رنانی – دانشجوی کارشناسی رشته سازه های آبی دانشگاه تهران،
عاطفه پرورش ریزی – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
نرمین بهرامی آده – استادیار پژوهشی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاد دانشگاه

چکیده:

در حال حاضر سالانه حدود ۱/۳ میلیون تن گوگرد مازاد بر نیاز کشور تولید م یشود. این حجم گوگرد مازاد را باید صادر نمود و یا کاربردهای جدیدی برای آن توسعه داد. با توجه به اشباع بودن بازار جهانی گوگرد کسب سهم بیشتری از بازار جهانی گوگرد متصور نم یباشد، بنابراین راهکار باقیمانده توسعه کاربردهای جدید برای گوگرد می باشد. یکی از کاربرد های اصلی که می توان با آن اشاره نمود استفاده از آن در جهت تولید بتن گوگردی می باشد. سوالات تحقیق: هدف از این تحقیق تعیین بهترین دانه بندی و طرح اختلاط بتن و ملات گوگردی بر اساس مقاومت فشاری می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق با ترکیب ۴ نوع مصالح دان های رایج در بازار، شامل شن بادامی، شن نخودی، ماسه شکسته و ماسه نرم، ۴ دان هبندی مختلف برای تولید ملات و ۸ دانه بندی برای بتن گوگردی تشکیل و تاثیر آنها بر روی مقاومت فشاری ۲۸ روزه کامپوزیت حاصل بررسی شد. بعد از تعیین دانه بندی بهینه ، برای دانه بندی منتخب بتن، درصد های مختلف گوگ رد شامل ۱۱ ،۱۴ ، ۱۷ و ۲۰و۲۳ و برای دانه بندی منتخب ملات، درصد های م ختلف گوگرد شامل۱۴، ۲۰ و ۱۷ و ۲۳ و ۲۶ و ۲۹ مورد مقایسه قرار گرفتند.