سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیلوفر معاون – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک
رضا قربانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رویا رضائیان دلوئی –

چکیده:

تک میزبانه بودن و تبدیل نشدن به آفت برای سایرگیاهان غیرهدف ازمعیارهای اصلی انتخاب مناسب کنترل زیستی علفهای هرز است بدین منظور ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار دردو مرحله ازمایگشاهی و گلخانه ای جهت تعیین دامنه میزبانی ۳ گونه قارچ آنتاگونیست بیماریزا Alternaria alternata ، Fusarium oxysporum و Puccinia acroptili ( استخراج شده ازروی تلخه انجام گرفت پس از تعیین توان بیماری زایی جدایه ها با غلظت ۷ ۱۰ روی ۸ گیاه از مهمترین گیاهان اقتصادی منطقه چناران گندم رقم سایونز جو رقم سهند جو رقم سی بی گوجه فرنگی رقم موبیل و استنلی چغندرقند ناگانو خیاررقم بینگو لوبیا رقم سان رایز ذرت رقم ۷۰۴ مغان و یونجه رقم سکوئل مایه زنی شدند نتایج نشان داد که سوسپانسیون قارچ F.oxysporum با غلظت ۷ ۱۰ اسپوردرمیلی لیتر برروی گندم جو و ذرت قادر به ایجاد آلودگی می باشد جدایه های Alternaria alternate ٚ Puccinia acroptili هیچگونه آلودگی روی گیاهان زراعی یادشده نداشتند.