سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد نبی زاده – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
شهام آتش بند – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی
مهران اصفهانی زاده سخی لنگرودی – دکتری مکانیک خاک و پی
تورج ناییج پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

درسالهای اخیر گودبرداری غیراصولی و غیرایمن خسارات مالی و حتی جانی فراوانی را برگرده دست اندرکاران توسعه جوامع شهری وارد نموده است که این امر با مطالعه صحیح برروی خواص و مشخصات ژئوتکنیکی خاک ها قابل پیش بینی و پیشگیری است نظر به این نیاز مهم از توسعه ساخت و ساز درمناطق مختلف استان مازندران که اکثر شهرها بررسوبات سست و جوان بنا شده است و این رسوبات نیز عمدتا ریزدانه با قوام و سختی بالا در زمان خشک بودن می باشند امکان گودبرداری با شیب قائم به عنوان اولین گزینه اقتصادی درهر پروژه عمرانی مطرح می گردد از این رو مولفین دراین تحقیق با گردآوری داده های ژئوتکنیکی حاصل از آزمایشات انجام گرفته توسط مشاورین مجرب برای پروژه های مختلف خلاصه ای از مقادیر بدست آمده برای چندی از پارامترهای مهم خاک مخصوصا پارامترهای مقاومت برشی خاک نظیر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی تا تراز سطح آب زیرزمینی در شهرهای مختلف را ارایه می نمایند که درنهایت با استفاده از آنالیز های تعادل حدی رایانه ای با روش مورگنسترن ـ پرایس به تخمین عمقهای ایمن گودبرداری قائم در ضرایب اطمینان مختلف بدون استفاده از سازه حائل نائل میشوند.