سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن صدرنیا – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رفتار مکانیکی محصولات کشاورزی در دسته مواد وابسته به زمان قرار دارد. در این تحقیق به کمک آزمون خزش برخی پارامترهای ویسکوالاستیک میوه هندوانه شامل: مدول الاستیسیته اولیه، مدول الاستیسیته تاخیری، زمان تاخیر و ضرایب ضربه گیرها تعیین گردیده است. همچنین بررسی تطابق نتایج حاصل از آزمایش با مدل چهار جزئی برگرز صورت گرفت. آزمایش در ۳ وزن ۳۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ نیوتن و در پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از مدل برگرز با آزمایش خزشی میوه هندوانه وجود ندارد. بر اساس مدل برگزر زمان تاخیر (Tret) 215-335 ثانیه محاسبه شد.